Facebook
Youtube
Google
Ászf

Általános Üzleti Szabályzat


Az Általános Üzleti Szabályzat alkalmazása

Az alábbi üzleti feltételek létrejöttek  Szabó Zoltán (4029 Debrecen, Kölcsey u 16 szám alatti egyéni vállalkozó között)  www.networksystem.hu tulajdonosa , - továbbiakban tulajdonos és a weboldalra hírlevélre feliratkozó, megrendelőt kitöltő jelentkező partnerek között, - továbbiakban felhasználók.

Vállalkozás:

Szabó Zoltán egyéni vállalkozó. Adószám : 69036381-1-29
Székhely : 4029 Debrecen Kölcsey u 16.

Bankszámlaszám:

Szabó Zoltán EV.
Erste bank 11600006-00000000-94169788

Tulajdonos  és a felhasználók között létrejött megállapodás szerződésnek minősül és határozatlan időre jön létre. A tulajdonos kizárólag a szerződésben foglalt feltételek alapján üzemelteti az alábbi oldalakat:

www.networksystem.hu
www.networksystem.hu/csomagok
www.networksystem.hu/networksystem-reklam

továbbiakban NS oldal.

A weboldal egy tájékoztató weboldal, amely a Network System szolgáltatását és szolgáltatási csomagjait tartalmazza.

Weboldal felépítése:

Publikus (nyilvános) felület.
Admin (belső) felület. Csak a tulajdonos használhatja

Bármelyik feliratkozás esetén a weboldalra látógató személy elfogadja a NS oldal üzleti és adatvédelmi szabályzatát.

Hírlevélre feliratkozás.

Hírlevélre feliratkozás.

A hírlevélre feliratkozás esetén elfogadja azt, hogy a tulajdonos nevében a NS automata módon több írásos tájékoztató, reklám és marketing anyagokat küldjön ki. A feliratkozás során megadott email elérhetőségen a felhasználó fel veheti a kapcsolatot a feliratkozóval a Network System működésével kapcsolatban.

Bármilyen egyéb kapcsolatfelvétel kéretlen megkeresésnek minősül.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Mindenki a weboldalt csak rendeltetésszerűen használhatja. A weboldalra ingyenesen lehet látogatni és használi.

1.)    Bevezetés:

Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi Network System (NS) informatikai rendszer, amely rendszer használatának célja, hogy az un. Multi Level Marketing (MLM) Network Marketing munkafázisaiban és értékesítésében segítséget nyújtson a rendszert használók részére. A rendszer használatával könnyebbé lehet tenni az MLM üzlet ajánlását, az új ügyfélszerzést és a csapatépítést.

A rendszer használatával kapcsolatban a tulajdonos semminemű ígéretet nem tesz és nem vállal arra vonatkozóan, hogy bármelyik felhasználó forgalom-növekedést tud elérni a saját MLM-es vállalkozásában.
 

A tulajdonos csak az office@networksystem.hu e-mail címre érkezett levelekre válaszol.

A felhasználók önkéntesen is kérhetik adataik törlését a tulajdonostól. Adattörlést csak a tulajdonos végezhet.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a tulajdonos kizárólagosan jogosult a Network System névhasználatára. A felhasználók csak és kizárólag a tulajdonos engedélyével és hozzájárulásával szerint jogosultak használni a Network System nevét, logóját.

A felhasználó a Network System know-howját és szellemi termékeit csak és kizárólag jelen megbízási szerződés teljesítése érdekében használhatja.

A felhasználó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a rendszer használata során tudomására jutott információt, ismeretet, időbeli korlátozás nélkül bizalmasan kezeli és azt harmadik személy részére nem adja ki.

A Network System rendszer a tulajdonos szellemi terméke know-howja és az ő tulajdonát képezi.

Jognyilatkozatok:

Szerződő felek a Network System terméken minden olyan egyéni, eredeti jellegű elgondolást, ötletet, alkotást., módszert és találmányt értenek, amely a tulajdonos szellemi tevékenységének eredményeként jött létre és bármely módon köthető hozzá; így különösen a cégnév, márkanév, terméknév, cégembléma, márkaembléma, termék embléma, logó, kiadványban vagy reklámtevékenység során használt szlogen, a tulajdonos arculatához tartozó formai elemek, designe megoldások, értékesítési, oktatási, marketing, logisztikai működési elvek, rendszerek, szoftverek és adatbázisok, prezentációk, előadások, oktatási- és rendezvény-anyagok, a rendszer felépítése és értékesítés menete stb.

Névhasználat, know-how és szellemi termék védelme:

A felhasználó a tulajdonos által kifejlesztett  Network System know-howját és szellemi termékeit csak és kizárólag jelen szabályzatban foglaltak szerint használhatja fel, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ezekkel összefüggő valamennyi információt, ismeretet időbeli korlát nélkül bizalmasan kezeli és azt harmadik személy részére ki nem adja.

A felek jelen szabályzat tartalmát üzleti titokká minősítik, amelyet a felek időbeli korlátozás nélkül a szerződés megszűnését követően is kötelesek megőrizni.

A felhasználó amennyiben jelen titoktartási kötelezettségét vagy a tulajdonos tulajdonát képező szellemi termékkel kapcsolatos a Network System Üzleti és Adatvédelmi Szabályzatában foglalt bármelyik titoktartási kötelezettségét szándékosan megszegi, úgy a felhasználó egyösszegű 5.000.000.- Ft, azaz Ötmillió forint kötbér megfizetésére és továbbá a Megbízottnál felmerült teljes kártérítés megfizetésére köteles.

A felhasználók amennyiben jelen titoktartási kötelezettségüket és a szellemi termékekkel kapcsolatos előírásokat megszegik szintén kötbér megfizetésére kötelesek, amelynek mértéke

5.000.000.-FT, azaz Ötmillió forint és továbbá a tulajdonosnál felmerült teljes kártérítés megfizetésére köteles.

Szerződő felek a Network System know-howján valamennyi tulajdonos által kifejlesztett és a felhasználó számára hozzáférhetővé tett vagyoni értékekkel bíró gazdasági, műszaki, szervezési vagy tudományos ismeretet, tapasztalatot, kezelési módszert, értékesítési vagy ügyfélápolási módszert, szemléltetési vagy prezentációs technikát értik.

Működtetési és üzemeltetési feladatok:

Szerződő felek megállapodása alapján a Network System rendszer működését a tulajdonos a Dataplex (T-System) virtuális szerverén üzemelteti. A szoftver használata során a tulajdonos a rendszert használók részére online ügyfélszolgálatot és műszaki tanácsadást biztosít. A felhasználók részére a befizetett díjakról számlát állat ki.

A Network System rendelkezésre állása:

A Network System rendszert a Megbízott 99 %-os rendelkezésre állással üzemelteti.

A Dataplex által a szolgáltatott infrastruktúra tekintetében vállalt szolgáltatási szintek (SLA) a legszigorúbb iparági szabványoknak is eleget tesznek. A rendszert az éves szinten 99 %-os rendelkezésre állással nyújtott áramszolgáltatás és klimatizálás révén ügyfeleik kritikus rendszereinek a lehető legbiztonságosabb működési környezetet biztosítja.

Előre nem látható és a tulajdonos terhére fel nem róható események miatt bekövetkezett üzemzavar vagy rendszer leállásáért a Megbízott semmilyen felelősséget nem vállal. Ilyenek például: vismajor esemény, a tárhely szolgáltatónál bekövetkezett üzemzavar, internet megszakadás, szerver leállás. Hacker vagy túlterheléses támadás esetén. stb.

A rendszer-karbantartási műveletekről a tulajdonos minimum 24 órával korábban köteles értesíteni rendszer-felhasználó partnereit.

Egyéb rendelkezések:       

A tulajdonos bármikor egyoldalúan módosíthatja a szabályzatot, amelyet a weboldalon publikussá tesz és emailben értesíti erről a feleket.

Szerződő felek közötti kapcsolattartás postai úton és e-mailben történik, a másik fél részére írt postai küldeményeket átvétel hiányában az 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni.

Megrendelés menete

 1. A weboldalon található űrlap kitöltésével és elküldésével jelzed a rendszer megrendelésének szándékát. A megrendelés elküldésével online módon elfogadod a megbízási szerződés feltételeit, amely az összeg elutalásakor válik érvényessé. Abban az esetben, ha nem kerül átutalásra az összeg, akkor 15 napon belül a megrendelés érvényét veszíti.
  Az elutalt összeg foglalónak minősül!

   
 2. A kiválasztott csomag díjának átutalásával a megrendelésed konkréttá válik.
  A kifizetett csomag díj teljes mértékben foglalónak minősül. A megrendelő az üzletszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy tisztában van a Ptk. foglalóra vonatkozó szabályaival. Amennyiben a felek a megrendeléstől elállnak, úgy a megrendelő az adott foglalót elveszíti, ellenkező esetben a tulajdonosnak pedig az összeg kétszeresét kell visszafizetnie a megrendelőnek.

   
 3. Az összeg beérkezése után elektronikusan kiállításra kerül a számla
   
 4. Az összeg beérkezés után elektronikusan elküldésre kerül az igényfelmérő. A kitöltött igényfelmérő visszaküldésétől számítva indul el a rendszerfejlesztési idő.
   
 5. A rendszer fejlesztés során több egyeztetés fog történni. Ennek pontos menetét a megbízási szerződés fogja tartalmazni.

Titoktartás és Copyright jogok és annak megsértése.

Felek egymás versenytársait, más MLM hálózatban lévő partnereket semmilyen formában nem tájékoztatják az együttműködés tényről, továbbá az olyan információkról, melyeknek bizalmas jellegét a közlő Fél a közléssel egyidejűleg a másik Fél tudomására hozta.

A tulajdonos által üzemeltett weboldal kizárólag új jelöltek tájékoztatására és későbbiekben oktatására és munkájuk hatékonyabbá tételére használható fel.

Tájékoztatás kiterjed az aloldal működésére, landing page oldalaira, tartalmára, felépítésére és az alkalmazott munkamódszerre, startfüzetére, információs csomagra, üzletépítési receptkönyvére, segédanyagaira, nyílt előadásra és szemináriumra.

www.networksystem.hu külső és belső oldalon az összes dokumentumára, videójára online marketing rendszer felépítésére, értékesítési tölcsérére és hírlevelire vonatkozik a titoktartás:

A felhasználok aloldalára beregisztrált személyek adatait a felhasználóknak üzleti titokként a NS oldal adatvédelmi szabályzatában leírtak szerint kell kezelni és alkalmazni. Ennek megsértése és az abból keletkező károkért és törvénysértésért teljes mértékben a felhasználó vállal felelősséget.

Az adatvédelmi szabályzat tartalmazza, hogy a felhasználók a hozzájuk a networksystem rendszerébe feliratkozó vagy beregisztrált személyeknek nem küldhetnek SPAM vagy privát emaileket.

Az együttműködéshez kapcsolódó esetleges későbbi marketingkommunikációs és PR lépésekről (pl. sajtóközlemények, szakmai fórumok, saját vagy idegen Web-oldalon történő szerepeltetés, Facebook oldalakon való megjelenésért) a tulajdonos határoz, hogy mit minősít üzleti titoknak.

A network system logót és nevet és a weboldalt reklámozni csak a tulajdonos írásbeli engedélyével lehet.
Ez alól kivételt képez a www.networksystem.hu oldalon található Facebook megosztás és online hirdetés megrendelése. Itt történő hirdetéshez nem kell a tulajdonos írásbeli engedélye.

Felek bizalmasságra és titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalása a jelen Megállapodás keltétől számított 5 (öt) év elteltével jár

Copyright (szerzői jogok)

Szerzői jog a szellemi tulajdonjog azon területe, amely a szerzői művek, azaz bármely, az alkotó szellemi tevékenységből fakad.

A szerzői jog lényegét tekintve kizárólagos tulajdonjog, azt biztosítja, hogy az alkotó, tulajdonként, vagyontárgyként rendelkezhet a saját alkotásával.

Az interneten található anyagok is szerzői védelem alá esnek, akkor is, ha azt a tartalom létrehozója nem említi. Ezen szerzői jogok alapján tilos: - WWW oldalakat, képeket tartósan lemezen, vagy adathordozón tárolni, vagy kinyomtatni. - Ezeket a termékeket saját nevükön tovább adni. - Az állományokat módosítani, programokat visszafejteni, működésüket elemezni, részben vagy egészben felhasználni.

Az aloldal is tartalmazza, hogy  „Minden jog fenntartva”.

Jogsértést követ el minden felhasználó, olyan esetben, amikor a felhasználás engedély nélkül vagy az előírt feltételek megsértésével történik.

Copyright: A www.networksystem.hu és az összes aloldalát információs és kapcsolatépítő célból hozta létre és üzemelteti. A weboldalak szerzői jogi védelem alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a tulajdonos kizárólagosan jogosult. A weboldalak kereskedelmi felhasználása egészében és/vagy részleteiben a tulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül  tilos. A weboldal látogatója jelen szabályokat elfogadja és azoknak aláveti magát, előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható - felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldal természetes személy látogatója a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy azt harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

Ezek a rendelkezések érvényesek a tulajdonos által üzemeltetett Facebook csoportokra és oldalakra és Youtube csatornára.

CHAT szoftver.

A rendszerbe beintegrált „Smartsupp” szoftver a Smartsupp.com, s.r.o.
Lidická 20, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT ID: CZ03668681 tulajdona.

A szerződés hatályos: 2019.07.01