Facebook
Youtube
Ászf

Általános Üzleti Szabályzat


Az Általános Üzleti Szabályzat alkalmazása

Az alábbi üzleti feltételek létrejöttek  Szabó Zoltán (4029 Debrecen, Kölcsey u 16 szám alatti egyéni vállalkozó között) a www.networksystem.hu tulajdonosa , - továbbiakban tulajdonos és a weboldalra hírlevélre feliratkozó vagy kapcsolatfelvételt kérő partnerek között, - továbbiakban felhasználók.

Vállalkozás:

Szabó Zoltán egyéni vállalkozó. Adószám : 69036381-1-29
Székhely : 4029 Debrecen Kölcsey u 16.

Tulajdonos  és a felhasználók között létrejött megállapodás szerződésnek minősül és határozatlan időre jön létre. A tulajdonos kizárólag a szerződésben foglalt feltételek alapján üzemelteti a www.networksystem.hu weboldalt.

A weboldal működésének célja, hogy a tulajdonos a networksystem oldalon található termékcsomagjait és szolgáltatásait bemutassa, ismertesse.

Amikor létrejön egy konkrét megbízás abban az esetben a felek egymással külön írásos szerződést kötnek.
A megbízás alapján kifejlesztett és átadott networksystem rendszer (aloldal) az írásos szerződés alapján külön fogja tartalmazni az átadott rendszerre vonatkozó Általános Üzleti Szabályzatot és Adatvédelmi szabályzatot.

A networksystem maximálisan betartja az adatvédelmi törvényt és a GDPR előírásait. A pontos szabályozást a networksystem adatvédelmi szabályzata tartalmazza.

Bárki aki bármilyen módon személyes adatot megad a networksystem rendszerében az üzletszabályzat és az adatvédelmi szabályzatot elfogadja.

A szabályzatok elfogadásával a networksystem rendszere leveleket küldhet azoknak, akik minimum a nevüket és email címüket megadták.

A networksystem rendszere erre a célra az office@networksystem.hu email címet használja. Más email címről a rendszer nem küld levelet.
A networksystem hírlevelére feliratkozó személy bármikor leiratkozhat róla.
 

 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Mindenki a weboldalt csak rendeltetésszerűen használhatja.

ADATOK törlése.

Amennyiben a megadott személyes adatokról egyértelműen látszódik, hogy nem valós adatokat tartalmaz a tulajdonos minden indoklás nélkül törölheti a regisztrációt.

Bárki email-ban kérheti adatainak törlését. A tulajdonos 24 órán belül véglegesen törli a regisztrációt. Erről értesítést küld az érintett személynek.

Regisztráció törlésének a kérését ugyan arról az email címről kell kezdeményezni, mint amellyel a www.networksystem.hu oldalra beregisztrált a felhasználó. Az email-ben fel kell tüntetni a pontos nevet, email címet.

A tulajdonos semmilyen garanciát nem vállal és ígéretet sem tesz , hogy a weboldal használatával az adott projekttel bárkinek plusz bevétel keletkezik.

Tulajdonos lehetőséget biztosít egy teljes körű értékesítési rendszer megrendelésére

Indokok, ami miatt a tulajdonos törölheti a felhasználó networksystemes regisztrációját:

Aki a networksystem rendszerrel kapcsolatban negatív vagy valótlan híreket terjeszt.
Aki megsérti a networksystem adatvédelmi vagy üzlet szabályzatát.
Aki a megsérti a networksystem copyright jogait vagy titoktartás szabályzatát.
Aki a networksystemben használt munkamódszereket, landing pageket, értékesítési tölcsérét és a weboldal tartalmát engedély nélkül más üzleti célra használja fel.
 

A WEBOLDAL RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA, SZOLGÁLTATÁSOK, KIMARADÁS, KARBANTARTÁSI MUNKÁK.

A tulajdonos folyamatos rendelkezésre állást biztosít. Karbantartási munkákról szolgáltatások korlátozásáról előre minimum 48 órával értesíti a felhasználókat.

Előre nem látható leállásra a tulajdonos nem vállal garanciát. Túlterheléses támadás, szerver üzemeltetőjének a hibájából történt leállás, internet kimaradás és vis major és egyéb esetekre.

V. AZ ÁÜF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSÁNAK A JOGA

A tulajdonos bármikor egyoldalúan módosíthatja a szabályzatot, amelyet a weboldalon publikussá tesz és emailben értesíti erről a feleket.

Titoktartás és Copyright jogok és annak megsértése.

Tulajdonos és felhasználók továbbiakban „felek”.

Felek egymás versenytársait, más MLM hálózatban lévő partnereket semmilyen formában nem tájékoztatják az együttműködés tényről, továbbá az olyan információkról, melyeknek bizalmas jellegét a közlő Fél a közléssel egyidejűleg a másik Fél tudomására hozta.

www.networksystem.hu oldal összes dokumentumára, videójára online marketing rendszer felépítésére, értékesítési tölcsérére és hírlevelire vonatkozik a titoktartás:

Az együttműködéshez kapcsolódó esetleges későbbi marketingkommunikációs és PR lépésekről (pl. sajtóközlemények, szakmai fórumok, saját vagy idegen Web-oldalon történő szerepeltetés, Facebook oldalakon való megjelenésért) a tulajdonos határoz, hogy mit minősít üzleti titoknak.

A Networksystem logót és nevet és a weboldalt reklámozni csak a tulajdonos írásbeli engedélyével lehet.

Felek bizalmasságra és titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalása a jelen Megállapodás keltétől számított 5 (öt) év elteltével jár le.

Felek a másik Fél kérésére haladéktalanul kötelesek visszajuttatni minden olyan írásos és elektronikus bizalmas dokumentációt és egyéb információt, valamint kötelesek valamennyi elektronikus adatbázist véglegesen törölni, amelyet a tárgyalások és Felek kölcsönös együttműködése során átvett, egyéb módon hozzájutott.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás bármely Fél által történő megsértése esetén, függetlenül a Felek között fennálló más érvényes szerződéses viszonyból eredő kártérítési kötelezettségtől, a másik Fél kártérítési igénnyel élhet. A kártérítés mértékét a Felek nem korlátozzák.

Alapesetben ezt 1.000.000 (egy millió forintban) kötik ki.

Jelen Megállapodásra és annak értelmezésére a magyar jogszabályok az irányadók.

Copyright (szerzői jogok)

Szerzői jog a szellemi tulajdonjog azon területe, amely a szerzői művek, azaz bármely, az alkotó szellemi tevékenységből fakad.

A szerzői jog lényegét tekintve kizárólagos tulajdonjog, azt biztosítja, hogy az alkotó, tulajdonként, vagyontárgyként rendelkezhet a saját alkotásával.

Az interneten található anyagok is szerzői védelem alá esnek, akkor is, ha azt a tartalom létrehozója nem említi. Ezen szerzői jogok alapján tilos: - WWW oldalakat, képeket tartósan lemezen, vagy adathordozón tárolni, vagy kinyomtatni. - Ezeket a termékeket saját nevükön tovább adni. - Az állományokat módosítani, programokat visszafejteni, működésüket elemezni, részben vagy egészben felhasználni.

www.networksystem.hu oldal tartalmazza, hogy  „Minden jog fenntartva”.

Jogsértést követ el minden felhasználó, olyan esetben, amikor a felhasználás engedély nélkül vagy az előírt feltételek megsértésével történik.

Copyright: A www.networksystem.hu weboldalát információs és kapcsolatépítő célból hozta létre és üzemelteti. A weboldalak szerzői jogi védelem alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a tulajdonos kizárólagosan jogosult. A weboldalak kereskedelmi felhasználása egészében és/vagy részleteiben a tulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül  tilos. A weboldal látogatója jelen szabályokat elfogadja és azoknak aláveti magát, előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható - felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldal természetes személy látogatója a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy azt harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

Ezek a rendelkezések érvényesek a tulajdonos által üzemeltetett Facebook csoportokra és oldalakra és Youtube csatornára.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk rendelkezései az irányadóak.

A szerződéssel kapcsolatos esetleges jogviták esetére a felek kikötik a Debreceni Járás bíróság illetékességét.

A szerződés hatályos: 2019.06.01.

Minden jog fenntartva © 2019 NetworkSystem.hu
|
Website & Design by TGweb.hu